Με την υλοποίηση της παραπάνω μεθοδολογίας και δράσεων, θα  αποκτηθεί η κατάλληλη  τεχνογνωσία  για την ανάπτυξη και βελτίωση μεθόδων και τεχνολογιών, προκειμένου να αναπτυχθούν συστήματα τα οποία θα είναι ικανά να συνεισφέρουν αξιόπιστα και ουσιαστικά στην ασφαλέστερη και αποδοτικότερη διαχείριση (βέλτιστος  χρονοπρογραμματισμός) των μεταφορών.

 Συγκεκριμένα, με την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου αναμένονται τα ακόλουθα αποτελέσματα:

 1. Απόκτηση της κατάλληλης τεχνογνωσίας για την υλοποίηση δυνητικά τουλάχιστον 1 πρότυπης συσκευής 3D TRANS-SAFE LIDAR, για ατμοσφαιρικές μετρήσεις επικλινούς ορατότητας, για την ανάκτηση της επικλινούς ορατότητας των Ελεγκτών Εναερίου Κυκλοφορίας (ΕΕΚ), αλλά και χειριστών αεροσκαφών, χαρακτηριστικά νεφών (πάχους, βάσης και ύψους νεφών), των στρωματώσεων αερολυμάτων και λοιπών μετεωρολογικών παραμέτρων (όπως για παράδειγμα υγρασίας), με εφαρμογή σε αεροδρόμια και άλλες επίγειες τοποθεσίες μέτρησης μετεωρολογικών παραμέτρων.
 2. Ανάπτυξη:
  • νέας μεθόδου μετρήσεων επικλινούς ορατότητας για επιχειρησιακές ανάγκες με εφαρμογή στην αεροπλοΐα και ιδιαιτέρως σε αεροδρόμια που παρουσιάζουν δύσκολες συνθήκες προσέγγισης και αυξημένη κίνηση με απώτερο στόχο την αποδοτικότερη και ασφαλέστερη διαχείριση των όγκου των αεροσκαφών.
  • νέων καινοτόμων μεθόδων-αλγορίθμων ανάκτησης της ορατότητας, του ύψους του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος (ΑΟΣ), καθώς και των στρωματώσεων αερολυμάτων, χαρακτηριστικά νεφών (πάχους, βάσης και ύψους νεφών), σε σύγχρονο κώδικα (π.χ. MATLAB και LabView)
 3. Βελτίωση μετεωρολογικών μετρήσεων από τη σύγκριση και ανάλυση των ανακτώμενων αποτελεσμάτων μέσω της τεχνικής LIDAR με τις υπάρχουσες πιστοποιημένες συμβατικές τεχνικές μέτρησης της ορατότητας και άλλων μετεωρολογικών παραμέτρων, αλλά και με προϊόντα μοντέλων πρόβλεψης (π.χ. COSMO Model στο οποίο συμμετέχει ενεργά η ΕΜΥ).
 4. Ανάπτυξη της έρευνας και μελέτης πλείστων διαφορετικών περιπτώσεων υλοποίησης της συσκευής με πιθανή τροποποίησή της για διαφόρους επιχειρησιακούς σκοπούς. Τα αποτελέσματα αυτά θα συμβάλουν μέγιστα στην ανάπτυξη της τεχνογνωσίας μεταξύ των φορέων για τη περαιτέρω εξέλιξη μελλοντικών συσκευών και τεχνογνωσίας, αναλόγως αναγκών του τελικού χρήστη και πεδίου εφαρμογής.
 5. Ανάπτυξη ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών ιδιωτικών εμπορικών και αναπτυξιακών φορέων (Raymetrics ΑΕ) με Ερευνητικούς Οργανισμούς (ΕΜΠ), με δημόσιους φορείς (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας – ΕΜΥ – Στρατιωτικά αεροδρόμια), καθώς και με το Υπουργείο Μεταφορών (ΥΠΑ) από την οποία προκύπτει η απόκτηση γνώσης για τις επιχειρησιακές ανάγκες των αεροδρομίων. Δημιουργία αλυσίδας γνώσης μεταξύ της εταιρίας και φορέων.
 6. Ανάπτυξη της έρευνας και τεχνογνωσίας στην Ελλάδα και προώθηση – συμμετοχή τεχνολογικών καινοτομιών σε περισσότερους του ενός φορείς προς περαιτέρω εμπορική και επιχειρησιακή εκμετάλλευση.
 7. Δημιουργία νέων καινοτόμων μεθόδων και διαδικασιών για τις προσφερόμενες υπηρεσίες σε αεροδρόμια από την ΕΜΥ για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της.  
 8. Συμβολή στην ευρύτερη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και επαγγελματικών ευκαιριών για τους νέους επιστήμονες. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου θα προκύψει: αύξηση του εργατικού δυναμικού της εταιρίας περί το 15% με την πρόσληψη 4 νέων ερευνητών/μηχανικών καθώς επίσης και δημιουργία μίας θέσης διδακτορικού ερευνητή στο ΕΜΠ
 9. Συντελείται αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας μέσω:
  • της μελλοντικής αύξησης του τζίρου εργασιών της εταιρίας Raymetrics που είναι 100% μία ελληνική εξαγωγική εταιρία
  • της δυνητικής χρήσης της νέας τεχνολογίας από Ελληνικούς φορείς καθώς αναμένεται αύξηση της λειτουργικότητας των ελληνικών αεροδρομίων και της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρουν
 10. Μείωση περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μειώνοντας το χρόνο παραμονής των αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου, με σημαντικό όφελος σε όρους κόστους, εκπομπών CO2 και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Η οικονομική και εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου συσχετίζεται άμεσα με την « αγορά» στην οποία στοχεύει το  έργο και που σε αρχικό στάδιο είναι αυτή των αερομεταφορών. Η συγκεκριμένη αγορά αναπτύσσεται αδιάκοπα για πάνω από 40 χρόνια και οι προβλέψεις αναφέρουν αύξηση περί του 3.5%  μέχρι το 2035

 

Air travel has proved resilient to external shocks. World annual traffic has increased steadily from 0.5 trillion RPKs 1970 to 5 trillion RPKs in 2011, without being impacted by the oil crisis of 1970 and 1977, the gulf crisis in 1990, the WTC attack in 2001, SARS in 2003 and the financial crisis of 2008.

Πηγή: ΙΑΤΑ Organization / SESAR

 

Ενδεικτικά αναφέρεται ως παράδειγμα η αναμενόμενη αύξηση των πτήσεων από 9.5 εκατομμύρια το 2012 σε 14.4 το 2035 και αύξηση του επιβατικού κοινού από 0.7 Δισεκατομμύρια σε 1.4 (Πηγή: SESAR European Union)

 

Τέλος κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούν τα παρακάτω στοιχεία:

 • Υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο πάνω από 43.000 εγκαταστάσεις αεροπλοΐας
 • Υπάρχουν πάνω από 1200 διεθνή αεροδρόμια με περίπου 2 δις μεταφερόμενων επιβατών και περίπου 50 εκατομμύρια τόνοι μεταφερόμενου φορτίου ετησίως
 • Μόνο στις ΗΠΑ υπάρχουν πάνω από 2200 αεροδρόμια με εγκαταστάσεις βάση ΙCAO
 • H αύξηση του αερομεταφερόμενου φορτίου μόνο για το αεροδρόμιο του Μονάχου από το 1992 μέχρι και σήμερα υπολογίζεται περί το 600%.

 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία , αναδεικνύεται το μέγεθος  της  δυνητικής αγοράς στην οποία  θα στοχεύσει ένα καινοτόμο προϊόν, το οποίο θα βασιστεί πάνω στην τεχνογνωσία και την έρευνα που θα προκύψει από το συνεργατικό αυτό έργο.

 

Δεδομένου ότι η εταιρία:

 1. Έχει εξαγωγικό χαρακτήρα (100%)
 2. Έχει πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά καθώς συνεργάζεται χρόνια με πολλές μετεωρολογικές υπηρεσίες του εξωτερικού
 3. Έχει ήδη συνεργασθεί με αεροδρόμια του εξωτερικού (συστήματα ερευνητικού χαρακτήρα)

 

Διαθέτει ήδη μέρος των απαραίτητων «μηχανισμών» για την προώθηση ενός τέτοιου εμπορικού προϊόντος.

Θέτοντας ως μεσοπρόθεσμο στόχο την διάθεση ενός τέτοιου προϊόντος στις αρχές του 2021 η εταιρία αναμένει αύξηση του κύκλου εργασιών της περί το 15% τον πρώτο χρόνο και πάνω από 20% για τα επόμενα 5 χρόνια (Τα στοιχεία αυτά θεωρούν ετήσιο τζίρο τα 2 εκατομμύρια ευρώ).

Η εμπορική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων θα αποφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος για την συμμετέχουσα εταιρεία, καθώς και οφέλη για τους φορείς που συμμετέχουν στην κοινοπραξία αλλά και τους τελικούς χρήστες των αποτελεσμάτων.