Το έργο αφορά την απόκτηση της απαραίτητης τεχνογνωσίας για τη δυνητική ανάπτυξη ενός καινοτόμου συστήματος lidar για τη μέτρηση μετεωρολογικών και ατμοσφαιρικών παραμέτρων με εφαρμογή αρχικά στην αεροπλοΐα (aviation). Το καινοτόμο σύστημα (3D SAFE-TRANS LIDAR) θα παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για την κατάσταση της ατμόσφαιρας στον περιβάλλοντα χώρο του αεροδρομίου και συγκεκριμένα, θα παρέχει μετρήσεις και δεδομένα σε τρεις διαστάσεις του ύψους της βάσης των νεφών, της επικλινούς ορατότητας (Slant Visual Range – SVR), της κατακόρυφης και οριζόντιας ορατότητας (Vertical Optical Range – VOR), της ορατότητας αεροδιαδρόμου (Runway visibility – RVR), καθώς επίσης θα έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει ως σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης στην περίπτωση εισερχόμενων φαινομένων όπως αυτό της ομίχλης. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα του συστήματος είναι η ικανότητά του να ανιχνεύει από απόσταση (remote detection) σε αντίθεση με τους υπάρχοντες συμβατικούς αισθητήρες οι οποίοι πραγματοποιούν μετρήσεις μόνο στατικά (in situ).

Πρόσφατα, τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνολογία LIDAR για την μέτρηση της ορατότητας έγιναν αποδεκτά και από τον Διεθνή Μετεωρολογικό Οργανισμό (World Meteorological Organization – WMO) , ο οποίος δημιούργησε ένα διεθνές πρότυπο ISO για τα συστήματα αυτά (ISO 28902-1:2012). Το σύστημα που προτείνεται θα προσφέρει τα μέγιστα στην ασφάλεια των πτήσεων και θα συνεισφέρει σημαντικά στη βέλτιστη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας προσφέροντας:

  1. μείωση του χρόνου χρήσης των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης δίνοντας την ευκαιρία σε περισσότερα αεροπλάνα να τους χρησιμοποιούν.
  2. μείωση του χρόνου παραμονής των αεροσκαφών στον εναέριο χώρο του αεροδρομίου, με σημαντικό όφελος σε όρους κόστους, εκπομπών CO2 και περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
  3. μείωση του χρόνου ταξιδιού για τους επιβάτες και τα εμπορεύματα με σημαντική μείωση λειτουργικού κόστους για τις αεροπορικές εταιρείες
  4. αύξηση της κίνησης και λειτουργικότητας των αεροδρομίων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση των είδη επιβαρυμένων αεροδρομίων.

 

Διαγραμμα βελτιστοποίησης διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας

Το έργο SAFETRANS (Τ1ΕΔΚ-03147) υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) Άξονες Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες» και 1Σ «Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες – Στερεά
Ελλάδα και Νότιο Αιγαίο», Θεματικός Στόχος 1, Επενδυτική Προτεραιότητα 1β Ειδικός Στόχος 1.1. «Αύξηση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργασιών για την ανάπτυξη καινοτόμου επιχειρηματικότητας σύμφωνα με την εθνική στρατηγική έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγική RIS3)»